การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น
เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานการปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและ
ผลงานของเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณชน ผลการคัดเลือกแบ่งเป็น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิดีเด่น ได้แก่ เกษตรกรตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น จำนวน 3
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด