การปลูกป่าชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม การปลูกป่าชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิต
สำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร ภายในงาน
มีการมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนชุมชนตำบลท่าม่วง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแวง ตำบลธงธานี
ตำบลบึงนคร โรงเรียน คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 31,000 ต้น โดยอาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ และได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบต้นไม้และการปลูกต้นไม้ร่วมกัน
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด