การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติดอกไม้สีม่วงและสีอื่นๆเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรัก ภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘