ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอโพนทราย อำเภอพนมไพร อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองฮี