โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดในโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการฯโดยพร้อมเพรียง