ประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 0033/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting