มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับจาก The Impact Ranking 2023 ในการเทียบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับ 20 ของประเทศไทย ในการเทียบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) จัดอันดับจาก THE : Time Higher Education ประจำปี 2023

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,591 มหาวิทยาลัย จาก 112 ประเทศทั่วโลก อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับคะแนน SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ Quality Education เป็นอันดับที่ 59 ในระดับโลก และเป็นอันดับที่ 2 ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ในระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีแนวคิดเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนการสอนในระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรกว่า 50 หลักสูตรภายใต้คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีความผูกพันกับท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กว่า 20 ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ติดอันดับที่ 601-800 ของโลก

อันดับที่ 20 ของประเทศไทย

อันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

#SDG1 อันดับที่ 12 ของประเทศ

#SDG3 อันดับ 7 ของประเทศ

#SDG4 อันดับ 2 ของประเทศ

#SDG15 อันดับ 10 ของประเทศ

#SDG17 อันดับ 12 ของประเทศ