การฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียน
ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

        

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นวันที่ 2

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนันท์ ชมนาวัง ศูนย์ประสานงาน อพ.ศธ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และทีมวิทยากร ให้ความรู้ตลอดทั้งวันในการจัดอบรม มีศึกษานิเทศ คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียน
ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยนันท์ ชมนาวัง และคณะจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินงานสวนฯ (4 ด้าน 5 องค์ประกอบ 3 สาระ) การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการเตรียมขอมาตรฐานการดำเนินงาน การเขียนแผนบูรณาการ / โครงการ /วิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 9 คน จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ 4.28 อยู่ในระดับพอใจมาก โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.23 อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.55