กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ 2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ โดยท่านชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ 2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมวิทยากรทุกท่าน มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

       กิจกรรมที่ 2  : การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำและเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร และให้ความรู้ขั้นตอนการสมัครงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี  อดีตที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (3 ด้าน 6 งาน 4 ทรัพยากร) การจัดทำแผนงาน/โครงการ ,การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ,การวิเคราะห์ความสอดคล้องงานฐานกับงาน อปท., และการเตรียมขอมาตรฐานการดำเนินงาน การฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร การตรวจสอบข้อมูล และการสมัคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี และคณะ วิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน จำนวนทั้งสิ้น 97 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ 4.16 อยู่ในระดับพอใจมาก โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.27 อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.40