ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       กิจกรรมที่ 3  : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในวันที่ 9  สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/ 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 22 คน จากการประชุมเลขานุการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2566 และการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7
โดย ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.