กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ  2560 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการอบรมการคัดแยกขยะ