โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ
2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา จำนวนรวม 80 คน
ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวในโรงเรียนชาวนาได้เป็นอย่างดี
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่